• Zadzwoń

    tel. 606 100 100

  • Pracujemy

    7-30 16-00

  • esklep 24h

1) Kto jest Importerem/Wprowadzającym ?

Zgodnie ze zmianami w Ustawie o Recyklingu z dnia  27 maja 2015, każdy kto wprowadza na teren Polski pojazd ,jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów na podstawie umów z przynajmniej trzema stacjami demontażu pojazdów.

 2) Czy za sprowadzony pojazd, muszę płacić opłatę recyklingową 500 zł ? 

Od dnia 1 stycznia 2016 roku, opłata zostanie zniesiona. Jednak Ustawa o recyklingu nakłada nowy obowiązek na importerów, czyli stworzenie sieci stacji demontażu pojazdów

3) Czy muszę podpisać umowę ze Stacją Demontażu Pojazdów ?

Do obowiązków importera/wprowadzającego należy zgodnie z Ustawą utworzenie sieci zbierania pojazdów, wynikający z Ustawy o Recyklingu z dnia 27 maja 2015.Samodzielne utworzenie takiej sieci dla pojedynczego importera jest bardzo czasochłonna, więc nasza firma proponuje podpisanie stosownej umowy z legalną Stacją Demontażu Pojazdów co pozwoli uniknąć nieprzyjemności oraz sporych kar finansowych. Oczywiście importer/wprowadzający może samodzielnie utworzyć taką sieć, ale jest  to proces kosztowny i długotrwały, który wymaga m.in. stosownych pozwoleń na prowadzenie takiej działalności.

4) Co się stanie jeżeli importer nie dostosuje się do Ustawy ?

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym jest obowiązany bez wezwania do uiszczenia opłaty za brak sieci w wysokości 20 000 zł + inne koszty.

Ponadto Ustawa dla wprowadzających pojazdy ustala wysokość należnej opłaty za brak sieci stacji demontażu pojazdów w/g poniższego wzoru (dla importerów wprowadzających do 1000 szt. rocznie)

„….Wysokość należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, należy obliczać w następujący sposób:

wzór1

Objaśnienia

A –  wysokość należnej opłaty za brak sieci liczona w zł,

B –  opłata stała za brak sieci w zł,

C –  liczba pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku kalendarzowego przez danego wprowadzającego w szt.,

D –  stawka opłaty za brak sieci w zł,

E z indeksem liczbowym – liczba dni, w których do zapewnienia sieci brakowało kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów.

Przykład wyliczenia kary.

brak umowy

5) W jaki sposób legalnie podpisać Umowę ?

Dla zapewnienia komfortu dla importerów przy spełnieniu warunków wynikających z Ustawy, Stacja Demontażu Pojazdów AutoPort w Piekoszowie proponuje kilka rozwiązań:

a) zgłoszenie firmy w celu podpisania umowy, poprzez formularz na naszej stronie https://www.autoport.org.pl/zamow-umowe/

-kontakt e-mail pod adresem importer@autoport.org.pl

Zadzwoń Infolinia  22 122 02 00

6) Co zyskam dzięki umowie z Autoport ?

Dzięki rozległej współpracy naszej firmy z innymi Stacjami Demontażu Pojazdów w Polsce, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązanie ”3 umowy w 1” . W przypadku podpisania umowy z naszą firmą wypełniają Państwo obowiązek ustawowy. Zapis ten mówi o „zawarciu umowy z trzema podmiotami/ stacjami demontażu pojazdów”. W tym przypadku wystarczy tylko umowa z naszą Stacją Demontażu Pojazdów, która będzie zawarta na okres 12 miesięcy.

7 ) Od jakiej ilości wprowadzonych do Polski samochodów staję się importerem?

Już pierwsza sztuka wprowadzonego pojazdu na teren Polski, obliguje do zapewnienia sieci zbierania  pojazdów.Precyzyjnie wyjaśnia to Ustawa, która stanowi, że:

Art.1 ust. 14  wprowadzającym pojazd – rozumie się przez to przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia lub importu;”,

Art.1 ust. 16  wprowadzeniu na terytorium kraju – rozumie się przez to wprowadzenie pojazdu po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji.”;

8 )  Kto płaci za kasację samochód sprzedanego przez moją firmę i kto kasuje ten samochód. Czy jedna ze stacji  którą zawarłem umowę w ramach umowy  zawartej z Waszą SDP ? 

Koszty utylizacji pojazdu wprowadzonego na teren Polski, ponoszone będą  m.in.  przez legalnie działające Stacje Demontażu Pojazdów. W tym celu należy nawiązać współpracę podpisując stosowną umowę np. z naszą firmą.

9 ) Jaki jest termin zawarcia umowy ze stacjami?

Reguluje to art. 14 Ustawy recyklingu pojazdów z 2015 roku.

Art. 14. 1. Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

2. Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

3. Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy.

4. Maksymalna wysokość opłaty stałej za brak sieci wynosi 20 000 zł.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress

Formularz wyceny auta